Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Consiliul Statistic Național (CSN)

Consiliul Statistic Național (CSN) constituie cel mai înalt forum de promovare şi manifestare a activităţii statistice oficiale la nivel naţional, asigurând, prin structura sa, angrenarea în procesul statistic a reprezentanţilor autorizaţi ai principalelor categorii de furnizori, producători şi utilizatori de date şi informaţii statistice oficiale.

 

Consiliul Statistic Național (CSN) a fost instituit în baza prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta asigură caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică.

 

Atribuțiile Consiliului Statistic Național 
 • dezbate şi formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informaţional statistic, în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date;
 • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectul strategiei şi proiectele programelor statistice naţionale;
 • dezbate şi formulează recomandări în legătura cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor şi clasificărilor utilizate în Sistemul Statistic Naţional;
 • dezbate şi formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare şi desfăşurare a cercetărilor statistice de importanţă naţională, elaborate în cadrul Sistemului Statistic Naţional;
 • dezbate şi formulează recomandări asupra perfecţionării instrumentelor şi mecanismelor de implementare a principiilor de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional;
 • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectele de acte normative care privesc Sistemul Statistic Naţional;
 • semnalează şi dezbate disfuncţionalităţile din cadrul Sistemului Statistic Naţional şi formulează recomandări pentru prevenirea şi corectarea acestora.
Componența Consiliului Statistic Național  

Decretul Președintelui României nr.944/2024 privind numirea unui membru în CSN

Decretul Președintelui României nr. 1210/2022 privind numirea unui membru în CSN

Decizia Prim-Ministrului nr. 117/15.05.2023 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Național

Ordinul Guvernatorului BNR nr. 424/16.12.2022 privind numirea reprezentantului Băncii Naționale a României în Consiliul Statistic Național

Membrii Consiliului Statistic Naţional sunt numiţi prin Decizia Primului-Ministru, Decizia Guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin Decret al Preşedintelui României. Membrii reprezentanţi ai Parlamentului României sunt numiţi prin Hotărârea Plenului celor două Camere ale Parlamentului României. Aceştia sunt numiţi pentru o perioada de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor ce compun CSN.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept.

Consiliul Statistic Naţional este condus de un preşedinte, ajutat de trei vicepreşedinţi aleşi prin vot deschis cu majoritatea simplă, din rândul membrilor acestuia.

Următoarele persoane au fost numite ca membri CSN:
 

Tudorel Andrei, Preşedinte INS (membru permanent)  
Prof.univ.dr. Marian Preda, Rector, Universitatea Bucureşti Mandat 2023-2025
Prof. univ. dr. Marian-Gabriel Hâncean, Lector Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Bucureşti Mandat 2023-2025
Dumitru Pîrvu, Șef serviciu, Banca Naţională a României Mandat 2022-2024
Nicolae Cristian Stănică, Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză Mandat 2023-2025
Steluța Enache – Director Economic, Blocul Național Sindical Mandat 2023-2025
Acad. Emilian Dobrescu, Academia Română Mandat 2023-2025
Acad. Aurel Iancu, Academia Română Mandat 2023-2025
Prof.univ.dr. Marian Dârdală, decan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice Mandat 2023-2025
Prof.univ.dr. Emilia Țițan, Director Școala Doctorală de Cibernetică și Statistică Economică, Academia de Studii Economice Mandat 2023-2025
Alina Ioana Burlă, Director General, Ministerul Finanţelor Publice Mandat 2023-2025
Mona Mihaela Dumitru, Secretar general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei Mandat 2023-2025
Eduard Corjescu, Director general, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale Mandat 2023-2025
Viorel Morărescu, Director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Mandat 2023-2025
Bogdan Cristescu, Secretar de stat, Ministerul Educației Mandat 2023-2025
Daniel Traian Pele, Cercetător, Institutul de Prognoză Economică Mandat 2023-2025
Luca Lucian, Director adjunct, Institutul de Economie Agrară Mandat 2023-2025
Dr. George Georgescu, Director General adjunct, Institutul Naţional de Cercetări Economice Mandat 2023-2025
Dan Gheorghe Băjan, Președinte Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini “Înfrățirea“, Confederația Sindicatelor Democratice din România Mandat 2023-2025
Paul Mirică, Președinte Sucursala București, Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România - CONPIROM Mandat 2023-2025
Dragoș Pufulete, Manager proiect, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR Mandat 2023-2025
Elena Borcea, Director economic, Societatea Română de Radiodifuziune Mandat 2023-2025
Florentina Stan, Șef serviciu, Societatea Română de Televiziune Mandat 2023-2025
Cristina Gabriela Țintescu, Director financiar adjunct, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES Mandat 2023-2025
Prof.univ.dr. Valentina Vasile, Vicepreședinte, Asociaţia Generală a Economiştilor din România - AGER Mandat 2023-2025
Prof.univ dr. Constantin Anghelache, Prim-vicepreşedinte, Societatea Româna de Statistică Mandat 2023-2025
Constantin Mitache, Director general, Asociația Municipiilor din România Mandat 2023-2025
Diana Raluca Lupescu, Consilier, Departamentul Politici Economice și Sociale, Administrația Prezidențială Mandat 2022-2024
Irina-Ruxandra Georgescu,Consilier, Departamentul Politici Economice și Sociale, Administrația Prezidențială Mandat 2022-2024

Prin ordin al Preşedintelui INS, membrii CSN pot fi numiţi ca membri şi în Comitetul  de Avizare Metodologică.
 

Comitetul de Avizare Metodologică  reprezintă autoritatea profesională din cadrul Institutului Naţional de Statistică responsabilă de avizarea proiectelor  metodologice  privind organizarea şi realizarea cercetărilor statistice, a clasificărilor şi nomenclatoarelor statistice, a instrumentarelor statistice, precum şi a altor lucrări cu caracter statistic.

 

Rapoarte anuale CSN
Raportul anual 2023 - pdf
Raportul anual 2022 - pdf
Raportul anual 2021 - pdf
Raportul anual 2020 - pdf
Raportul anual 2019 - pdf
Raportul anual 2018 - pdf
Raportul anual 2017 - pdf
Raportul anual 2016 - pdf
Raportul anual 2015 - pdf
Raportul anual 2014 - pdf
Raportul anual 2013 - pdf
Raportul anual 2012 - pdf
Raportul anual 2011 - pdf

 

Adresa: Bdul Libertății Nr.16, Sector 5, București.
Telefon: 0372 317 203
E-mail: CCAS INS@insse.ro
 

 

 


Ultima actualizare: 20 iunie 2024