Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Statistica oficială din România

Statistica oficială reprezintă una din componentele esenţiale în procesul cunoaşterii, relevându-se totodată ca unul dintre pilonii esenţiali ai unei bune guvernări a societăţii. Ea asigură, pe baza evaluărilor cantitative, fundamentarea deciziilor la nivel micro şi macro economic.

Trebuie făcută o distincţie între statisticile oficiale şi alte statistici publice: statisticile oficiale sunt acele statistici care sunt elaborate şi publicate conform unor acte normative statistice sau regulamente naţionale şi/sau europene, pe domenii specifice, produse de autorităţile publice în conformitate cu prevederile legale.
 

Pentru a răspunde criteriilor de utilitate publică, statistica oficială trebuie să fie relevantă, corectă, promptă, astfel încât să asigure satisfacerea tuturor categoriilor de utilizatori de date statistice, în scopuri de planificare şi cercetare, să fie obiective şi puse la dispoziţia tuturor categoriilor de utilizatori în mod gratuit. În acelaşi timp, statisticile oficiale trebuie să fie produse şi publicate într-o manieră care să protejeze confidenţialitatea datelor statistice individuale.
 

Institutul Naţional de Statistică este principalul producător de date statistice oficiale ale statului, având, în această calitate, rolul de coordonator al Sistemului Statistic Naţional, în conformitate cu prevederile Legii nr. 226/2009 a organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, cu modificările şi completările ulterioare.
 

Statistica oficială, conform legii nr. 226/2009, acoperă ansamblul activităţilor organizate pentru colectarea, procesarea, analiza, diseminarea datelor statistice, dezvoltarea culturii statistice, constituirea şi administrarea seriilor de date statistice oficiale realizate de:

 1. autorităţile şi instituţiile publice, exclusiv Banca Naţională a României, cuprinzând date şi informaţii cu caracter demografic, social, economic, de mediu, financiar şi juridic, necesare cunoaşterii realităţilor economice şi sociale, fundamentării strategiilor de dezvoltare şi prognozelor, a deciziilor guvernamentale şi ale operatorilor economici, elaborării cercetărilor ştiinţifice, informării opiniei publice şi cooperării internaţionale în domeniul statistic;
 2. Banca Naţională a României, pentru domeniile în care are atribuţii potrivit legii proprii de organizare şi funcţionare

Datele statistice oficiale reprezintă rezultatul obţinut prin procesarea datelor individuale de către producătorul de statistici oficiale, în conformitate cu legislaţia statistică sau alte acte legislative şi publicate, aşa cum sunt cerute de regulamentele oficiale. Datele de natură statistică sau de altă natură, elaborate în afara condiţiilor menţionate mai sus, nu sunt date statistice oficiale.
 

Producători de statistici oficiale din Europa
 

Alţi producători de statistici oficiale din România:
 

1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

2. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale

3. Institutul Naţional de Sănătate Publică

4. Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

5. Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură

6. Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei

7. Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

8. Autoritatea Aeronautică Civilă Română

9. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor

10. Administraţia Naţională a Penitenciarelor

11. Oficiul Naţional al Registrului Comerţului

12. Inspectoratul General pentru Imigrări

13. Inspectoratul General al Poliției de Frontieră

14. Centrul Naţional al Cinematografiei

 

 

 

 

 


Ultima actualizare: 15 noiembrie 2022