Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Consiliul Statistic Național (CSN)

Consiliul Statistic Național (CSN) constituie cel mai înalt forum de promovare şi manifestare a activităţii statistice oficiale la nivel naţional, asigurând, prin structura sa, angrenarea în procesul statistic a reprezentanţilor autorizaţi ai principalelor categorii de furnizori, producători şi utilizatori de date şi informaţii statistice oficiale.

 

Consiliul Statistic Național (CSN) a fost instituit în baza prevederilor Legii 226/2009 privind organizarea şi funcţionarea statisticii oficiale din România, cu modificările şi completările ulterioare. Acesta asigură caracterul obiectiv, transparent şi ştiinţific al metodologiilor, indicatorilor, nomenclatoarelor şi al clasificărilor utilizate în activitatea de statistică.

 

Atribuțiile Consiliului Statistic Național 
 • dezbate şi formulează recomandări privind dezvoltarea şi perfecţionarea sistemului informaţional statistic, în scopul creşterii gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor de date;
 • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectul strategiei şi proiectele programelor statistice naţionale;
 • dezbate şi formulează recomandări în legătura cu planurile de elaborare a metodologiilor, a sistemelor de indicatori, a nomenclatoarelor şi clasificărilor utilizate în Sistemul Statistic Naţional;
 • dezbate şi formulează recomandări asupra tuturor planurilor de organizare şi desfăşurare a cercetărilor statistice de importanţă naţională, elaborate în cadrul Sistemului Statistic Naţional;
 • dezbate şi formulează recomandări asupra perfecţionării instrumentelor şi mecanismelor de implementare a principiilor de funcţionare a Sistemului Statistic Naţional;
 • dezbate, formulează recomandări şi avizează proiectele de acte normative care privesc Sistemul Statistic Naţional;
 • semnalează şi dezbate disfuncţionalităţile din cadrul Sistemului Statistic Naţional şi formulează recomandări pentru prevenirea şi corectarea acestora.
Componența Consiliului Statistic Național  

Decretul Președintelui României nr. 1210/2022 și Decretul Președintelui României nr. 1211/2022 privind numirea a doi membri în CSN

Decizia Prim-Ministrului nr. 117/15.05.2023 privind numirea membrilor Consiliului Statistic Național

Ordinul Guvernatorului BNR nr. 424/16.12.2022 privind numirea reprezentantului Băncii Naționale a României în Consiliul Statistic Național

Membrii Consiliului Statistic Naţional sunt numiţi prin Decizia Primului-Ministru, Decizia Guvernatorului Băncii Naţionale a României, respectiv prin Decret al Preşedintelui României. Membrii reprezentanţi ai Parlamentului României sunt numiţi prin Hotărârea Plenului celor două Camere ale Parlamentului României. Aceştia sunt numiţi pentru o perioada de 2 ani, la propunerea organismelor şi instituţiilor ce compun CSN.

Preşedintele Institutului Naţional de Statistică este membru de drept.

Consiliul Statistic Naţional este condus de un preşedinte, ajutat de trei vicepreşedinţi aleşi prin vot deschis cu majoritatea simplă, din rândul membrilor acestuia.

Următoarele persoane au fost numite ca membri CSN:
 

Tudorel Andrei, Preşedinte INS (membru permanent)   CV
Prof.univ.dr. Marian Preda, Rector, Universitatea Bucureşti Mandat 2023-2025 CV
Prof. univ. dr. Marian-Gabriel Hâncean,, Lector Departamentul de Sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea Bucureşti Mandat 2023-2025 CV
Dumitru Pîrvu, Șef serviciu, Banca Naţională a României Mandat 2022-2024 CV
Nicolae Cristian Stănică, Preşedinte Comisia Naţională de Prognoză Mandat 2023-2025 CV
Steluța Enache – Director Economic, Blocul Național Sindical Mandat 2023-2025 CV
Acad. Emilian Dobrescu, Academia Română Mandat 2023-2025 CV
Acad. Aurel Iancu, Academia Română Mandat 2023-2025 CV
Prof.univ.dr. Marian Dărdală, decan al Facultății de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică, Academia de Studii Economice Mandat 2023-2025 CV
Prof.univ.dr. Emilia Țițan, Director Școala Doctorală de Cibernetică și Statistică Economică, Academia de Studii Economice Mandat 2023-2025 CV
Alina Ioana Burla, Director General, Ministerul Finanţelor Publice Mandat 2023-2025 CV
Mona Mihaela Dumitru, Secretar general, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administraţiei Mandat 2023-2025 CV
Eduard Corjescu, Director general, Ministerul Muncii și Protecției Sociale Mandat 2023-2025 CV
Viorel Morărescu, Director, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Mandat 2023-2025 CV
Bogdan Cristescu, Director, Ministerul Educației Mandat 2023-2025 CV
Daniel Traian Pele, Cercetător, Institutul de Prognoză Economică Mandat 2023-2025 CV
Luca Lucian, Director adjunct, Institutul de Economie Agrară Mandat 2023-2025 CV
Dr. George Georgescu, Director General adjunct, Institutul Naţional de Cercetări Economice Mandat 2023-2025 CV
Dan Gheorghe Băjan, Președinte Federația Sindicatelor din Construcții de Mașini “Înfrățirea“, Confederația Sindicatelor Democratice din România Mandat 2023-2025 CV
Paul Mirică, Președinte Sucursala București, Confederaţia Patronală din Industrie, Agricultură, Construcții și Servicii din România - CONPIROM Mandat 2023-2025 CV
Dragoș Pufulete, Manager proiect, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România - CNIPMMR Mandat 2023-2025 CV
Elena Borcea, Director economic, Societatea Română de Radiodifuziune Mandat 2023-2025 CV
Florentina Stan, Șef serviciu, Societatea Română de Televiziune Mandat 2023-2025 CV
Cristina Gabriela Țintescu, Director financiar adjunct, Agenţia Naţională de Presă AGERPRES Mandat 2023-2025 CV
Prof.univ.dr. Valentina Vasile, Vicepreședinte, Asociaţia Generală a Economiştilor din România - AGER Mandat 2023-2025 CV
Prof.univ dr. Constantin Anghelache, Prim-vicepreşedinte, Societatea Româna de Statistică Mandat 2023-2025 CV
Constantin Mitache, Director general, Asociația Municipiilor din România Mandat 2023-2025 CV
Diana Raluca Lupescu, Consilier, Departamentul Politici Economice și Sociale, Administrația Prezidențială Mandat 2022-2024 CV
Irina-Ruxandra Georgescu,Consilier, Departamentul Politici Economice și Sociale, Administrația Prezidențială Mandat 2022-2024 CV

Prin ordin al Preşedintelui INS, membrii CSN pot fi numiţi ca membri şi în Comitetul  de Avizare Metodologică.
 

Comitetul de Avizare Metodologică  reprezintă autoritatea profesională din cadrul Institutului Naţional de Statistică responsabilă de avizarea proiectelor  metodologice  privind organizarea şi realizarea cercetărilor statistice, a clasificărilor şi nomenclatoarelor statistice, a instrumentarelor statistice, precum şi a altor lucrări cu caracter statistic.

 

ROF CSN
Regulamentul de organizare si functionare CSN - pdf

 

Rapoarte anuale CSN
Raportul anual 2022 - pdf
Raportul anual 2021 - pdf
Raportul anual 2020 - pdf
Raportul anual 2019 - pdf
Raportul anual 2018 - pdf
Raportul anual 2017 - pdf
Raportul anual 2016 - pdf
Raportul anual 2015 - pdf
Raportul anual 2014 - pdf
Raportul anual 2013 - pdf
Raportul anual 2012 - pdf
Raportul anual 2011 - pdf

 

 

Sedinte ale Consiliului Statistic National 2013-2023
Sedinta din data de 10 ianuarie 2023

Ordinea de zi:
1. Avizarea RA CSN 2022.
 

Sedinta din data de 01 noiembrie 2022

Ordinea de zi:
1. Înlocuirea unui membru care a demisionat.

 
Sedința prin consultare e-mail din data de 7 iunie 2022

Ordinea de zi:
1. Analizarea și avizarea PSNA 2023;
2. Analizarea și avizarea raportului anual INS 2021;
3. Analizarea și avizarea raportului anual CNS 2021;

Sedința prin consultare e-mail din data de 14 octombrie 2022

Ordinea de zi:
1. Dezbaterea și avizarea proiectului privind Programul Statistic Național Multianual 2021-2024;
2. Dezbaterea și avizarea proiectului privind Strategia de Dezvoltare a Sistemului Statistic Național 2021-2027;
3. Dezbaterea și avizarea proiectului privind Legea statisticii oficiale în România;

Sedința din data de 24 iunie 2021

Ordinea de zi:
1. Alegerea conducerii CSN, mandat 2021-2023;
2. Alegerea conducerii CAM și a coordonatorilor pe domenii de specialitate ale CAM, mandat 2021-2023;
3. Dezbatere și avizare Raport de activitate CSN 2020;
4. Dezbatere și avizare Raport de activitate INS 2020;
5. Dezbatere și avizare PSNA 2022;
6. Prezentare generală privind stabilirea de către INS a valorii coșului minim de consum pentru un trai decent;
7. RGA și RPL – abordări moderne;
8. Împlinirea a 50 de ani de la prima aplicare în România a metodei input-output;
9. Diverse;
 

Sedință prin consultare scrisă, din data de 01 iulie 2020

Ordinea de zi:
1. Dezbaterea și avizarea Raportului de activitate al INS 2019;
2. Dezbaterea și avizarea Raportului de activitate al CSN 2019;
3. Dezbaterea și avizarea PSNA 2021;
 

Sedinta din data de 11 iunie 2019, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei sedintei CSN;
2. Dezbatere și avizare raport de activitate INS 2018;
3. Dezbatere și avizare raport de activitate CSN 2018;
4. Dezbatere și avizare PSNA 2020;
5. Diverse.
 

Sedinta din data de 11 decembrie 2018, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei sedintei CSN;
2. Stabilirea și aprobarea conducerii CSN pentru perioada 2018-2020;
3. Stabilirea și aprobarea conducerii CAM, precum și responsabilii grupelor de lucru;
4. Lansare carte cu ocazia Centenarului – România un secol de istorie – Date Statistice;
5. Diverse.
 

Sedinta din data de 25 mai 2018, ora 0930

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei sedintei CSN;
2. Informare mandat membri CSN 2016-2018 si 2018-2020;
3. Dezbatere si avizare raport de activitate INS 2017;
4. Dezbatere si avizare raport de activitate CSN 2017;
5. Dezbatere si avizare PSNA 2019;
6. Diverse;
 

Sedinta din data de 9 iunie 2017, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea si avizarea Programului Statistic National Anual 2018;
3. Dezbaterea si avizarea Programului Statistic National Multi-Anual 2018-2020;
4. Diverse;
 

Sedinta din data de 11 mai 2017, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea si avizarea Raportului Anual 2016;
3. Dezbaterea si avizarea Raportului CSN 2016;
4. Informare privind întreprinderea de acțiuni referitoare la utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice;
5. Diverse;

Sedinta din data de 28 noiembrie 2016, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Stabilirea și aprobarea conducerii CSN pentru perioada 2016-2018;
3. Stabilirea și aprobarea conducerii CAM, precum și responsabilii grupelor de lucru;
4. Programul de activități dedicat aniversării a 100 de ani de la înființarea României Mari;
5. Informare asupra Memorandumului privind angajamentul de sprijinire a creșterii credibilității statisticii românești;
6. Informare asupra Memorandumului privind întreprinderea de acțiuni referitor la utilizarea surselor de date administrative în scopuri statistice;
7. Diverse;
 

Sedinta din data de 10 iunie 2016, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual 2017;
3. Dezbaterea si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare CAM;
4. Prezentarea si dezbaterea situatiei actuale privind managementului calitatii sistemului statistic;
5. Diverse;
 

Sedinta din data de 22 aprilie 2016, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Raportului Anual 2015;
3. Dezbaterea şi avizarea Raportului CSN 2015;
4. Modificările intervenite la Legea 226/2009;
5. Modificarea regulamentului CAM;
6. Informare privind mandatul pentru următorii 2 ani al membrilor CSN;
7. Diverse;
 

Sedinta din data de 21 mai 2015, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Multianual 2014-2017;
3. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual 2016;
4. Dezbaterea şi avizarea Raportului Anual 2014;
5. Diverse;
 

Sedinta din data de 14 noiembrie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Strategiei Sistemului Statistic Național 2014-2020;
3. Dezbaterea proiectului de lege privind Statistica Demografică;
4. Stadiul şi măsuri viitoare privind comunicatele de presă şi publicaţiile;
5. Implicaţiile ESA 2010 asupra Conturilor Naţionale;
6. Diverse;
 

Sedinta din data de 18 iulie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Național Anual 2015;
3. Diverse;

Sedinta din data de 25 Aprilie 2014, ora 1100

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi adoptarea raportului de activitate al INS pentru anul 2013;
3. Orientări privind comunicarea INS;
4. Informare privind a doua rundă de evaluare a activităţii INS de tip Peer Review, realizată de Eurostat;
5. Informare privind statisticile demografice;
6. Diverse;
 

Sedinta din data de 25 Ianuarie 2013, ora 1030

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Proiectul Programului Statistic Naţional Anual pentru anul 2013;
3. Raportul anual al Consiliului Statistic Naţional;
4. Diverse.
 

Sedinta din data de 27 Iunie 2013, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Alegerea preşedintelui CSN;
3. Dezbaterea şi avizarea Raportului de Activitate pentru anul 2012;
4. Metodologia RPL.
 

Sedinta din data de 04 Octombrie 2013, ora 1000

Ordinea de zi:
1. Adoptarea agendei şedinţei CSN;
2. Dezbaterea şi aprobarea Programului Anual de lucru al CSN 2013-2014;
3. Dezbaterea şi avizarea Programului Statistic Naţional Anual pentru anul 2014.
 

Secretariat CSN

Adresa: Bdul Libertății Nr.16, Sector 5, București.
Telefon: 021 318 18 70
E-mail: csn@insse.ro
 

 

 


Ultima actualizare: 30 mai 2023