Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

INS - microdate pentru cercetare științifică

 

 

 

Ce sunt microdatele?

Microdatele reprezintă date confidențiale anonimizate privind unitățile statistice individuale (persoane fizice, gospodării, agenţi economici).

INS acordă acces la microdate statistice numai în scopuri de cercetare științifică, astfel:
- prin Contract standard de acces la microdate - pentru detalii click aici
- prin Centrul de Acces la Microdate (CAM) de la sediul INS - pentru detalii click aici

Cadru legal

Cadrul legal european și național actual privind accesul la microdate anonimizate disponibile numai în scopuri de cercetare științifică:
- Regulamentul Comisiei nr. 557/2013/CE privind accesul la date confidențiale pentru scopuri de cercetare științifică;
- Ghidul de aplicare al Regulamentului (CE) 557/2013
- Regulamentul (CE) nr.223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015;
- Regulamentul (UE) nr.679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);
- Legea nr. 226 / 5 iunie 2009 privind organizarea și funcționarea statisticii oficiale în România cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 190 / 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).

Cine poate accesa microdate?

Datorită caracterului confidențial al microdatelor, accesul la microdate (date confidențiale anonimizate) este oferit doar pentru proiecte de cercetare științifică conform legislației europene și naționale în domeniu, prin intermediul unui contract de acces microdate (a se vedea modelul de contract standard).

Accesul la microdate este, în principiu, limitat la universități, institute de cercetare, departamente de cercetare din administrația publică, institute naționale de statistică, bănci centrale, organizații internaționale etc.

Vă rugăm sa rețineți faptul că persoanelor individuale nu li se poate acorda acces direct la microdate.

Punct de contact pentru setul de microdate pentru INS România este: datestat@insse.ro

Pentru setul de microdate, pentru toate cele 27 de State Membre ale UE punctul de contact este Eurostat: ESTAT-Microdata-access@ec.europa.eu

Mai multe informații generale sunt disponibile pe site-ul web al Eurostat: https://ec.europa.eu/eurostat/web/microdata

Unde trebuie să adresați cererea dvs de microdate?

Vă rugăm să trimiteți cererea dvs. (și/sau întrebări suplimentare) la următoarea adresă de e-mail: datestat@insse.ro

Menționăm că pentru a solicita acces la microdate, instituția dvs trebuie să fie recunoscută ca o entitate de cercetare acreditată – universitate, institut de cercetare, departament de cercetare din administrația publică, institut național de statistică, banca centrală, organizație internatională etc.

Pentru a primi acces la microdate, în primul rând trebuie să ne transmiteți prin email la adresa datestat@insse.ro, sau prin poștă (INS, Bdul. Libertății, nr.16, sector 5, București), o cerere oficială din partea instituției de învățământ/institutului de cercetare acreditat (cu antetul instituției de învățământ/institutului de cercetare acreditat), cerere care trebuie să cuprindă:

- titlul proiectului de cercetare științifică/titlul tezei de doctorat

- descrierea proiectului/tezei de doctorat (obiectivul, câteva detalii privind metodologia care trebuie aplicată, variabilele care vor fi utilizate, ce tip de analiză este prevăzută să se desfășoare asupra datelor și o scurtă descriere cu privire la rezultatele așteptate)

- denumirea cercetării statistice pentru care solicitați acces la microdate

- variabilele solicitate

- perioada pentru care solicitați datele

 

Această cerere trebuie semnată de reprezentantul desemnat al entității și ștampilată


Data ultimei actualizări: 22 iunie 2023