Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Buletin statistic de preţuri nr.4/2024

Cod publicatie: 
BSP(L)_2024
Buletin statistic de preţuri nr.4/2024
Teme statistice Publicatie: 
Publicatii de sinteza

Publicaţia prezintă, lunar, evoluţia ratei inflaţiei, indicele preţurilor de consum pe total, mărfuri alimentare, nealimentare şi servicii, indicii armonizaţi ai preţurilor de consum pe grupe de mărfuri şi servicii, conform clasificării ECOICOP; indicii preţurilor producţiei industriale pe total, piaţa internă şi piaţa externă pe activităţi (diviziuni) CAEN Rev.2 şi marile grupe industriale; indicii preţurilor producţiei industriale pe total (piaţa internă şi piaţa externă) pe activităţi (clase) CAEN Rev.2; indicii preţurilor principalelor produse agricole, preţurile medii şi indicii preţurilor produselor vândute în pieţele agroalimentare din municipiile reşedinţă de judeţ; indicii de cost în construcţii pe categorii de obiecte şi elemente de structură; indicii de cost în construcții pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor CAP. VI din O.U.G. nr. 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile; indicii preţurilor proprietăţilor rezidenţiale; indicii preţurilor producţiei pentru servicii.

ERATĂ

În Buletinul Statistic de Prețuri nr. 4/2024 la tabelul nr.15B (Indicii de cost în construcții pe elemente de cost semnificative pentru aplicarea prevederilor cap. VI din O.U.G. nr 64/2022 privind ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu modificările și completările ulterioare) datele din rândul corespunzător anului 2024 pentru elementele: Energie electrică și Energie electrică și Gaze (luna martie) se vor corecta după cum urmează:

- Valorile aferente lunii martie:

Denumire elemente de cost semnificative Anii Mar.
Energie electrică 2024 227,58
Energie electrică și gaze 2024 275,13

Valorile aferente lunii februarie 2024 sunt cele publicate în Buletinul Statistic de Prețuri nr. 3/2024.

Ediția integrală revizuită a Buletinului Statistic de Prețuri nr. 4 se regăsește pe website-ul INS la adresa https://insse.ro/cms/ro și înlocuiește versiunea eronată publicată anterior.