Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

 • Orientarea către utilizator;
 • Angajamentul conducerii INS;
 • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
 • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
 • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
 • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
 • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
 • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
 • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
 • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

CONRENA

Titlu:

Consolidarea Sistemului Statistic Național și modernizarea proceselor de producție statistică pentru efectuarea recensămintelor naționale (CONRENA) Cod SIPOCA 598/cod MySMIS 127577/nr. contract finanțare 430/17.09.2019

Fondul Social European (FSE):

PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPACITATE ADMINISTRATIVĂ 2014 – 2020 (POCA) Componenta 1: IP12/2018 – Sprijin pentru acţiuni de consolidare a capacităţii autorităţilor şi instituţiilor publice centrale Axa Prioritară Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente Operaţiunea: Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune ȋn administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri ȋn concordanţă cu SCAP

Beneficiar:

Institutul Naţional de Statistică (INS)

Obiectivul general:

Modernizarea şi sistematizarea cadrului legal, al instrumentelor de colectare a datelor şi a metodelor de gestiune integrată a proceselor statistice pentru consolidarea capacităţii INS ȋn pregătirea, organizarea şi realizarea recensămintelor naţionale (din perioada 2020-2021 şi ulterior) şi elaborarea statisticilor oficiale ce susţin politicile publice şi procesul decizional.

Obiectivele specifice:

 1. revizuirea şi elaborarea a 8 acte normative (legislaţie primară şi secundară) la nivelul cerinţelor proceselor statistice actuale pentru funcţionarea Sistemului Statistic Naţional (SSN) şi producţia de statistici oficiale, precum şi privind Recensamântul General Agricol 2020 (RGA2020) şi Recensamântul Populaţiei şi Locuinţelor 2021 (RPL2021) şi testarea preliminară a instrumentelor de colectare şi prelucrare a datelor conform noilor prevederi legale;
 2. introducerea instrumentelor moderne de colectare a datelor primare pentru producţia de statistici oficiale şi a metodelor de gestiune a proceselor statistice;
 3. consolidarea proceselor de evaluare, pregătire şi de elaborare a documentelor strategice privind dezvoltarea statisticii;
 4. asigurarea necesarului de cunoştinţe şi competenţe pentru personalul implicat în producţia statisticilor oficiale, a realizării recensămintelor naţionale şi a proceselor de planificare pe termen lung şi operaţională a statisticii oficiale

Durata:

42 luni, septembrie 2019 – martie 2023

Valoarea proiectului:

27,6 mil lei, din care cofinanţarea eligibilă a proiectului: 4,4 mil lei

 

 

 

 

 

Ultima actualizare: 10 martie 2023