Misiunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică are misiunea de a satisface nevoile de informare ale tuturor categoriilor de utilizatori de date şi informaţii statistice, prin colectarea, producerea şi diseminarea datelor în conformitate cu Legea organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România Nr. 226/2009, cu Regulamentul (CE) Nr. 223/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene şi cu Codul European de Practici în Statistică, necesare pentru fundamentarea deciziilor privind dezvoltarea economică şi socială a ţării şi pentru cunoaşterea şi informarea opiniei publice asupra realităţilor societăţii româneşti.

Viziunea Institutului Naţional de Statistică

Institutului Naţional de Statistică, în calitate de principal producător de date statistice oficiale, responsabil de coordonarea tuturor activităţilor la nivel naţional privind dezvoltarea, elaborarea şi difuzarea statisticilor europene, este orientat către atingerea, într-o perspectivă apropiată, a unor performanţe metodologice şi tehnice funcţionale, recunoscute pe plan intern şi internaţional, situate la un nivel comparabil cu performanţele celor mai avansate institute naţionale de statistică din statele membre ale UE.

Principii ce guvernează misiunea şi viziunea INS:

  • Orientarea către utilizator;
  • Angajamentul conducerii INS;
  • Eficienţa în raport cu procesele statistice;
  • Îmbunătăţirea continuă a activităţii de statistică oficială;
  • Angajamentul cu privire la calitatea produselor statistice;
  • Accesibilitatea datelor şi informaţiilor statistice;
  • Cooperarea în domeniul statisticii oficiale;
  • Respectarea nevoilor furnizorilor de date;
  • Implementarea sistematică a managementului calităţii în statistică;
  • Satisfacerea cerinţelor colective şi individuale ale personalului INS.

Peer Review of Statistics 2023

A treia rundă de Peer Review 2021-23 privind implementarea Codului de Practici al Statisticilor Europene

Sistemul Statistic European (SSE), compus din Eurostat, Institute Naționale de Statistică (INS-uri) ale UE și Alte Autorități Naționale (ONAs-uri) ale statelor membre, care sunt responsabile pentru dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor europene, este ferm angajat să adere la principiile cuprinse în Codul de Practici al Statisticilor Europene.

Codul este piatra de temelie a Cadrului Comun de Calitate al Sistemului Statistic European. Adoptat în 2005 și revizuit pentru a doua oară în 2017, Codul este un instrument de autoevaluare bazat pe 16 principii care acoperă mediul instituțional, procesele și rezultatele statistice. Aceste principii stabilesc standardele pentru dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor europene. Indicatorii elaborați pentru fiecare principiu, 84 în total, constituie reperele pentru evaluarea implementării Codului.
SSE monitorizează periodic implementarea principiilor Codului prin peer review-uri ale țărilor membre, conform metodologiei aprobate de Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE). De-a lungul timpului, s-au desfășurat deja două runde în 2006-2008 și, respectiv, 2013-2015, iar SSE a decis să desfășoare o a treia rundă în perioada 2021-2023.

INS și ONAs-urile vor fi implicate în acest proces de evaluare, care include completarea unui chestionar de autoevaluare privind implementarea Codului și, ulterior, o vizită la Institutul Național de Statistică a unei echipe de experți internaționali independenți.
Jennifer BANIM este Director General Adjunct responsabil cu Statistica Economică. Ea face parte din Consiliul de Administrație al CSO Irlanda (Oficiul Central de Statistică Irlanda) și este responsabilă cu dezvoltarea și compilarea: conturilor naționale, conturilor financiare, conturilor guvernamentale, statisticilor privind balanța de plăți, disponibilitățile financiare internaționale, investițiile străine directe și comerțul internațional cu servicii și a statisticilor de comerț exterior.

Jennifer s-a alăturat Oficiului Central de Statistică în calitate de statistician în octombrie 1991 și a lucrat în mai multe domenii, inclusiv Balanța de Plăți și Sstatistica Financiară, Metodologia și Tehnologia Statistică.
Jennifer a studiat la Dublin City University, absolvind în 1989 cu o licență în Științe Matematice Aplicate. De asemenea, deține o diplomă în Managementul Proiectelor de la Colegiul Universitar din Cork.

Tina STEENVOORDEN lucrează pentru Statistica Slovenia de mai bine de 15 ani și în prezent este șefa Secției de Standarde. Ea a lucrat la stabilirea standardelor interne privind metadatele și raportarea calității și a fost implicată în implementarea modelului GSBPM și în pregătirea și analiza sondajelor de satisfacție a utilizatorilor.

Tina a acționat ca coordonator național în a doua rundă de peer review. Ea a fost responsabilă cu monitorizarea implementării ES CoP în oficiu și alte autorități naționale.
Tina este un membru activ al Grupului de Lucru pentru Calitate, unde a participat la Grupul Operativ pentru actualizarea QAF 2.0, precum și la pregătirea metodologiei pentru cea de-a treia rundă de peer review.
Tina deține o diplomă de master în statistică oficială de la Universitatea din Ljubljana, Slovenia.

Michail SKALIOTIS oferă în prezent servicii de consultanță ad-hoc în statistici oficiale, analize de big data și evaluarea sistemelor statistice.
După pensionarea sa din 2019 de la Eurostat, Michail a devenit, de asemenea, un Senior Activ al Comisiei Europene. În cei 37 de ani ai săi în Eurostat, a lucrat în toate domeniile statisticii sociale și demografice și și-a asumat responsabilități de management de la începutul carierei sale.
El a participat la primele două runde de Peer Review și a fost, de asemenea, membru al Consiliului de Conducere al Institutului de Statistică al Unesco din 2002 până în 2005.

Interesele sale actuale de cercetare includ rolul și calitatea statisticilor oficiale în vremurile digitale. Michail are o pregătire academică în statistică, econometrie și audit, respectiv de la Universitatea de Economie și Afaceri din Atena și K.U.Leuven.
Pierre BISCHOFF este Consilier al Directorului General al Eurostat din 2014.

Anterior, a fost șeful Unității de Afaceri Juridice și Instituționale din Eurostat (2007-2013). Pe durata mandatului său, Unitatea a fost responsabilă în special de revizuirea cadrului de guvernanță al sistemului statistic european, ce a condus în special la adoptarea Regulamentului nr. 223/2009 privind statisticile europene (2009), precum și a Deciziei Comisiei privind Eurostat (2012).

Pierre a participat, de asemenea, la acțiunile Grupului Operativ care au produs prima versiune a Codului de Practici al statisticilor europene (2005) și a fost principalul autor al Comunicării privind independența, integritatea, responsabilitatea autorităților statistice naționale și comunitare și al Recomandării privind implementarea Codului, adoptată ulterior de Comisie (2005).

Pierre a participat la runda anterioară de peer review în 2015 în calitate de observator Eurostat pentru două țări (Regatul Unit și Italia).

La sfârșitul vizitei, echipa va întocmi un raport final de evaluare a gradului de conformare cu Codul. Raportul final va fi publicat pe site-ul Eurostat împreună cu setul de acțiuni de îmbunătățire pentru a răspunde oricăror recomandări.
Vizita experților internaționali va avea loc la INS în perioada 13-17 februarie 2023.

În perioada mai-septembrie 2022, INS a organizat mai multe întâlniri de lucru dedicate ONAs-urilor privind implementarea Codului de Practici al Statisticilor Europene și noua rundă de peer review 2021-2023.

O ultimă evaluare a avut loc în octombrie 2022, când INS s-a concentrat asupra 3 ONAs-uri selectate pentru a face parte din exercițiul din februarie 2023 care abordează versiunea finală a Chestionarului de autoevaluare (SAQ) completată de ONAs-uri, precum și campania de comunicare și Cadrul de Asigurare a Calității.

Implementarea CoP se monitorizează prin peer review-uri - Click aici pentru detalii
EUROSTAT